Poučení o zpracování osobních údajů

Společnost DOKTOR KLAIN s.r.o., IČO: 247 75 428, sídlo Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha, zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 173293, (dále jen „Správce“) v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení“ nebo „GDPR“) Vás tímto informuje, že pro splnění smlouvy, splnění zákonné povinnosti a pro naplnění oprávněného zájmu Správce (dále jen „Právní důvod zpracování“) bude či může zpracovávat Vaše osobní údaje (dále jen „“) v rozsahu:

jméno, příjmení, rodné číslo, adresa bydliště, telefonní číslo, počet dioptrií. OÚ jsou kategorie adresní, identifikační a zvláštní (citlivé).

Správce Vás informuje, že OÚ budou zpracovávány pro účel: uzavření a plnění smlouvy, účetní a daňové operace, plnění povinností stanovených zákonem, zasílání obchodních sdělení, a to na základě Právního důvodu zpracování. Správce Vás informuje o tom, že mezi další příjemce OÚ kromě Správce mohou patřit i další zpracovatelé OÚ, se kterými má Správce uzavřenou smlouvu o zpracování OÚ („Zpracovatel“).

Správce Vás informuje, že OÚ budou uloženy na zabezpečeném úložišti a v zabezpečených prostorách a budou přístupné toliko oprávněným osobám v rámci vymezení kompetencí jednotlivých pracovníků Správce.

Správce Vás informuje, že OÚ uloží po dobu nezbytně nutnou v souvislosti s Právním důvodem zpracování, přičemž tato doba může být až 6 let od uzavření kupní smlouvy, a ve vztahu k účetním a daňovým dokladům stanoví tuto dobu zákon či jiné právní předpisy v souvislosti s nutnou archivací. Telefonní číslo bude za účelem zasílání marketingových sdělení uloženo a užíváno do doby, než dojde z Vaší strany k odhlášení odběru marketingových sdělení, nejpozději však do 6 let od uzavření kupní smlouvy.

Správce Vás informuje, že máte právo požadovat od Správce přístup k OÚ, jejich opravu nebo výmaz popř. omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost OÚ (tj. získat od Správce OÚ ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci), že lze podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, že poskytnutí OÚ není povinností a že nedochází k automatickému rozhodování ani k profilování. Správce sděluje, že máte právo získat od Správce potvrzení, zda OÚ jsou či nejsou zpracovávány.

Právo na přístup k OÚ je pak spojeno s přístupem k těmto informacím: účel zpracování předmětných OÚ, kategorie OÚ, příjemci nebo kategorie příjemců OÚ, době uložení OÚ nebo kriteria jejího určení, práva subjektu údajů, dostupné informace o zdroji osobních údajů, informace o provádění automatizovaného rozhodnutí, vč. profilování a důsledkům takového zpracování. Dále máte právo na kopii zpracovávaných OÚ, avšak za každou druhou a další kopii týchž nosičů OÚ může být účtován přiměřený administrativní poplatek.

Správce sděluje, že máte právo na výmaz OÚ, (i) jestliže OÚ již nejsou potřebné pro Účel, (ii) jestliže odvoláte souhlas a neexistuje další právní důvod pro zpracování, (iii) jestliže vznesete námitky proti zpracovávání OÚ na základě oprávněného zájmu Správce nebo námitky proti automatizovanému individuálnímu rozhodování nebo proti profilování, (iv) jestliže OÚ byly zpracovávány protiprávně, (v) jestliže OÚ musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, (vi) jestliže OÚ byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Správce výslovně upozorňuje, že máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování OÚ, které se vás týkají, a byly získány ke splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo na základě oprávněného zájmu Správce, včetně profilování. Dále máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování OÚ, které se vás týkají, pro marketingové účely. Správce upozorňuje, že máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, které pro vás má právní účinky nebo se vás významně dotýká, ledaže je to nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy nebo je založeno na výslovném souhlasu.

Správce výslovně upozorňuje, že máte právo, aby Správce předal Vaše osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě Vašeho souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a to přímo tomuto správci, je-li to technicky proveditelné.

Svá práva můžete uplatnit kontaktováním Správce na jeho výše uvedené poštovní adrese a dále pak na emailové adrese: info@doktorklain.cz. Informace Vám Správce poskytne přednostně v listinné podobě. Pakliže podáte Vaší žádost elektronicky, bude Vám odpovězeno také elektronicky, pokud nepožádáte o vyrozumění v listinné podobě.

Správce dále upozorňuje, že máte právo ohledně jeho činnosti podat stížnost, a to na jeho výše uvedenou poštovní adresu a dále pak na emailové adrese: info@doktorklain.cz, a nebo osobně v místě jeho sídla. Ze stížnosti musí být patrné, kdo jí podává a co je jejím předmětem. V opačném případě Vás Správce vyzve k jejímu doplnění ve stanovené lhůtě. Nebude-li stížnost doplněna, nebude moci být vyřízena. Lhůta pro vyřízení stížností je 30 kalendářních dnů a počíná běžet prvním pracovním dnem po jejím doručení a doplnění.